Bước 1 - Tạo một dự án mới trong Android Studio, đi tới Tệp ⇒ Dự án Mới và điền tất cả các chi tiết cần thiết để tạo một dự án mới.
Bước 2 - Thêm code sau vào res / layout / activity_main.xml.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"   android:layout_width="match_parent"   android:layout_height="match_parent"   tools:context=".MainActivity">   <Button      android:id="@+id/customButton"      android:layout_width="200dp"      android:layout_height="wrap_content"      android:layout_centerInParent="true"      android:background="@drawable/custom_button"      android:text="My Custom button"/>   <Button      android:id="@+id/customButton2"      android:layout_width="200dp"      android:layout_height="wrap_content"      android:layout_centerInParent="true"      android:layout_below="@id/customButton"      android:layout_marginTop="24sp"      android:background="@drawable/custom_button2"      android:text="My Custom button"/>   <Button      android:id="@+id/customButton3"      android:layout_width="200dp"      android:layout_height="200dp"      android:layout_centerInParent="true"      android:layout_above="@id/customButton"      android:layout_marginBottom="24sp"      android:layout_marginTop="24sp"      android:background="@drawable/custom_button3"      android:text="My Custom button"/> </RelativeLayout>
Bước 3 - Nhấp chuột phải vào res / drawable, Chọn mới → tệp tài nguyên có thể vẽ và thêm code sau vào custom_dialog.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   android:shape="rectangle">   <stroke android:color="#66F9B9" android:width="4dp"/>   <corners android:radius="16sp"/> </shape>
Bước 4 - Nhấp chuột phải vào res / drawable, Chọn tệp tài nguyên mới → Drawable và thêm code vào custom_dialog2.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   android:shape="rectangle">   <gradient android:startColor="#2AF598" android:centerColor="#ff1493"      android:endColor="@color/colorPrimary"/>   <corners android:radius="50dp"/> </shape>
Bước 5 - Nhấp chuột phải vào res / drawable, Chọn tệp tài nguyên mới → Drawable và thêm code sau vào custom_dialog3.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   android:shape="rectangle">   <solid android:color="#80121a" />   <corners android:radius="999dp"/> </shape>
Bước 6 - Thêm code sau vào src / MainActivity.java
package app.com.sample; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; public class MainActivity extends AppCompatActivity {   @Override   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {      super.onCreate(savedInstanceState);      setContentView(R.layout.activity_main);   } }
Bước 7 - Thêm code sau vào androidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   package="app.com.sample">   <application      android:allowBackup="true"      android:icon="@mipmap/ic_launcher"      android:label="@string/app_name"      android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"      android:supportsRtl="true"      android:theme="@style/AppTheme">      <activity android:name=".MainActivity">         <intent-filter>            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />         </intent-filter>      </activity>   </application> </manifest>
Hãy thử chạy ứng dụng của bạn.