Ông này nổi tiếng từ sách Black Swan hồi khủng hoảng kinh tế 2008. 2018 rồi cũng ối người đang dự là khủng hoảng, rồi xem sao từ Bill Gates đến ngân hàng ở Trung Quốc
Nội dung dưới đây lấy ở Wiki

1. Tác giả

Nassim Nicholas Taleb (Arabic: نسيم نقولا طالب‎, alternatively Nessim or Nissim, born 1960) is a Lebanese–American essayist, scholar, statistician, former trader, and risk analyst,[1] whose work focuses on problems of randomness, probability, and uncertainty. His 2007 book The Black Swan was described in a review by The Sunday Times as one of the twelve most influential books since World War II.[2]
Taleb is an author and has been a professor at several universities,  serving as Distinguished Professor of Risk Engineering at the New York University Tandon School of Engineering since September 2008.[3][4] He has been co-editor in chief of the academic journal Risk and Decision Analysis since September 2014. He has also been a practitioner of mathematical finance, a hedge fund manager, and a derivatives trader, and is currently listed as a scientific adviser at Universa Investments[5].
He criticized the risk management methods used by the finance  industry and warned about financial crises, subsequently profiting from  the late-2000s financial crisis.[6][7] He advocates what he calls a "black swan robust" society, meaning a society that can withstand difficult-to-predict events.[8] He proposes antifragility in systems, that is, an ability to benefit and grow from a certain class of random events, errors, and volatility[9] as well as "convex tinkering" as a method of scientific discovery, by  which he means that decentralized experimentation outperforms directed  research.[10]

2. Ý tưởng và Lý thuyết

Taleb's book The Bed of Procrustes summarizes the central problem: "we humans, facing limits of knowledge,  and things we do not observe, the unseen and the unknown, resolve the  tension by squeezing life and the world into crisp commoditized ideas".  Taleb disagrees with Platonic (i.e., theoretical) approaches to reality to the extent that they lead people to have the wrong map of reality, rather than no map at all.[22] He opposes most economic and grand social science theorizing, which in  his view, suffers acutely from the problem of overuse of Plato's Theory of Forms.  Based on these and other constructions, he advocates for what he calls a  "black swan robust" society, meaning a society that can withstand  difficult-to-predict events.[8]
Cuốn sách của Taleb  Các Bed of Procrustes tóm tắt các vấn đề trung tâm: "con  người chúng ta, đối mặt với những giới hạn của kiến thức, và những  điều chúng ta không quan sát, không nhận ra và không biết, giải quyết  căng thẳng bằng cách ép cuộc sống và thế giới thành những ý tưởng  commoditized crisp". Taleb  không đồng ý với các phương pháp Platonic (tức là lý thuyết) đối với  thực tế đến mức mà chúng dẫn dắt mọi người có một bản đồ sai về thực tế  chứ không phải là bản đồ nào cả. [22] Ông  phản đối hầu hết các lý thuyết về kinh tế và khoa học xã hội lớn, theo  quan điểm của ông, bị ảnh hưởng nặng nề từ vấn đề lạm dụng Lý thuyết  Hình thức của Plato. Dựa trên những công trình này và các công trình xây dựng khác, ông ủng  hộ cái mà ông gọi là xã hội "con ngỗng đen khỏe", có nghĩa là một xã hội  có thể chịu được các sự kiện khó dự đoán [8].
He has also proposed that biological, economic, and other systems  exhibit an ability to benefit and grow from volatility—including  particular types of random errors and events—a characteristic of these  systems that he terms antifragility.[47] Relatedly, he also believes that universities are better at public  relations and claiming credit than generating knowledge. He argues that  knowledge and technology are usually generated by what he calls  "stochastic tinkering" rather than by top-down directed research,[48]:182 and has proposed option-like experimentation as a way to outperform  directed research as a method of scientific discovery, an approach he  terms convex tinkering.[46]:181ff, 213ff, 236ff


Ông  cũng đề xuất rằng các hệ thống sinh học, kinh tế và các hệ thống khác  có thể có lợi và phát triển từ sự biến động - bao gồm các loại lỗi và sự  kiện ngẫu nhiên - đặc trưng của các hệ thống này mà ông nói đến sự  chống ăn mòn [47]. Liên quan, ông cũng tin rằng các trường đại học tốt hơn trong quan hệ công chúng và đòi hỏi tín chỉ hơn là tạo ra kiến thức. Ông  lập luận rằng kiến thức và công nghệ thường được tạo ra bởi cái mà  ông gọi là "sự ngẫu nhiên ngẫu nhiên" chứ không phải là do nghiên cứu  trực tiếp từ trên xuống [48]: 182 và đề xuất các thí nghiệm tùy chọn  giống như một cách làm tốt hơn nghiên cứu trực tiếp như một phương pháp  khoa học khám phá, một cách tiếp cận ông ta điều chỉnh lồi.


Stochastic tinkering is a term coined by Nassim Nicholas Taleb and explains in a few words exactly how we must train.
Cái môn Giải tích lồi gì thế này!
Taleb has called for cancellation of the Nobel Prize in Economics, saying that the damage from economic theories can be devastating.[49] He opposes top-down knowledge as an academic illusion.[50] Together with Espen Gaarder Haug,  Taleb asserts that option pricing is determined in a "heuristic way" by  operators, not by a model, and that models are "lecturing birds on how  to fly".[50] Teacher and author Pablo Triana has explored this topic with reference to Haug and Taleb,[51] and says that perhaps Taleb is correct to urge that banks be treated as utilities forbidden to take potentially lethal risks, while hedge funds and other  unregulated entities should be able to do what they want.[52]
Taleb đã kêu gọi huỷ bỏ Giải Nobel Kinh tế, nói rằng những thiệt hại từ lý thuyết kinh tế có thể là tàn phá. [49] Ông phản đối kiến thức từ trên xuống như một ảo ảnh học thuật. [50] Cùng  với Espel Gaarder Haug, Taleb khẳng định rằng giá cả quyền chọn được xác  định theo phương pháp "heuristic" của các nhà khai thác, chứ không phải  bởi một mô hình, và rằng các mô hình là "giảng dạy con chim về cách bay"  [50]. Giáo  viên và tác giả Pablo Triana đã khám phá chủ đề này với sự tham khảo  của Haug và Taleb [51] và nói rằng có lẽ Taleb đúng để thúc giục các  ngân hàng được xem như là các tiện ích bị cấm để có thể gây nguy hiểm  tiềm ẩn nguy hiểm, trong khi đó các quỹ phòng hộ và các có thể làm được những gì họ muốn [52].
Taleb's writings discuss the error of comparing real-world randomness with the "structured randomness" in quantum physics where probabilities are remarkably computable and games of chance like casinos where probabilities are artificially built.[53] Taleb calls this the "Ludic fallacy". His argument centers on the idea that predictive models are based on Plato's Theory of Forms,  gravitating towards mathematical purity and failing to take some key  ideas into account, such as: the impossibility of possessing all  relevant information, that small unknown variations in the data can have  a huge impact, and flawed theories/models that are based on empirical  data and that fail to consider events that have not taken place, but  could have taken place. Discussing the Ludic fallacy in The Black Swan,  he writes, "The dark side of the moon is harder to see; beaming light  on it costs energy. In the same way, beaming light on the unseen is  costly, in both computational and mental effort."
Các  bài viết của Taleb thảo luận về sai sót trong việc so sánh sự ngẫu  nhiên trong thực tế với "tính ngẫu nhiên có cấu trúc" trong vật lý lượng  tử, nơi xác suất có thể tính toán một cách đáng kể và các trò chơi có  cơ hội như sòng bạc nơi xác suất được tạo ra một cách giả tạo. Taleb gọi đây là "Ludic sai lầm". Lập  luận của ông tập trung vào ý tưởng rằng các mô hình tiên đoán dựa trên  Lý thuyết Hình thành của Plato, hướng tới sự tinh khiết về mặt toán học  và không đưa ra một số ý tưởng quan trọng, chẳng hạn như: không thể có  được tất cả các thông tin liên quan, các biến thể không rõ ràng nhỏ  trong dữ liệu có thể có  một tác động rất lớn và các lý thuyết / mô hình thiếu sót dựa trên dữ  liệu thực nghiệm và không xem xét các sự kiện chưa diễn ra, nhưng có thể  xảy ra. Bàn  về sự hiểu lầm của Ludic trong cuốn The Black Swan, ông viết, "Mặt tối  của mặt trăng khó nhìn thấy hơn, ánh sáng rực rỡ lên nó cũng tốn kém  năng lượng. Cũng vậy, ánh sáng rực rỡ ánh sáng không nhìn thấy là tốn  kém, cả trong nỗ lực tính toán lẫn tinh thần . "
In the second edition of The Black Swan, he posited that the foundations of quantitative economics are faulty and highly self-referential. He states that statistics is  fundamentally incomplete as a field, as it cannot predict the risk of  rare events, a problem that is acute in proportion to the rarity of  these events. With the mathematician Raphael Douady, he called the problem statistical undecidability (Douady and Taleb, 2010).
Trong ấn bản thứ hai của The Black Swan, ông cho rằng cơ sở của kinh tế định lượng là lỗi và rất tự dẫn chiếu. Ông  nói rằng thống kê về cơ bản là không đầy đủ như là một lĩnh vực, vì nó  không thể dự đoán được nguy cơ của các sự kiện hiếm hoi, một vấn đề cấp  tính tương ứng với sự hiếm có của các sự kiện này. Với nhà toán học Raphael Douady, ông gọi vấn đề undecidability thống kê vấn đề (Douady và Taleb, 2010).
Taleb sees his main challenge as mapping his ideas of "robustification" and "antifragility",  that is, how to live and act in a world we do not understand and build  robustness to black swan events. Taleb introduced the idea of the  "fourth quadrant" in the exposure domain.[54] One of its applications is in his definition of the most effective  (that is, least fragile) risk management approach: what he calls the  'barbell' strategy which is based on avoiding the middle in favor of  linear combination of extremes, across all domains from politics to  economics to one's personal life. These are deemed by Taleb to be more  robust to estimation errors. For instance, he suggests that investing  money in 'medium risk' investments is pointless, because risk is  difficult, if not impossible to compute. His preferred strategy is to be  both hyper-conservative and hyper-aggressive at the same time. For  example, an investor might put 80 to 90% of their money in extremely  safe instruments, such as treasury bills, with the remainder going into  highly risky and diversified speculative bets. An alternative suggestion  is to engage in highly speculative bets with a limited downside.
Taleb  nhìn thấy thách thức chính của mình khi lập bản đồ những ý tưởng của  mình về "sự mạnh mẽ" và "chống ăn mòn", nghĩa là làm thế nào để sống và  hành động trong một thế giới mà chúng ta không hiểu và xây dựng sự mạnh  mẽ cho các sự kiện thiên nga đen. Taleb giới thiệu ý tưởng về "góc tọa độ thứ tư" trong lĩnh vực tiếp xúc. [54] Một  trong những ứng dụng của nó nằm trong định nghĩa của ông về phương pháp  tiếp cận quản lý rủi ro hiệu quả nhất (ít nhất là mong manh): cái mà  ông gọi là chiến lược 'barbell' dựa trên việc tránh trung hòa sự kết hợp  tuyến tính của các cực đoan, chính trị học kinh tế đối với cuộc sống cá nhân của một người. Đây được coi là Taleb để được mạnh mẽ hơn để các lỗi ước lượng. Chẳng  hạn, ông cho rằng việc đầu tư vào các khoản đầu tư "rủi ro trung bình"  là vô nghĩa, bởi vì rủi ro rất khó, nếu không thể tính được. Chiến lược ưu tiên của anh ta là vừa có thái độ bảo thủ và vừa hung hăng. Ví  dụ, một nhà đầu tư có thể đặt từ 80 đến 90% số tiền của họ trong các  công cụ cực kỳ an toàn, ví dụ như các kho bạc, và phần còn lại sẽ có  nhiều rủi ro và đa dạng hơn. Một gợi ý khác là tham gia vào các cuộc đánh cuộc có tính đầu cơ cao với một nhược điểm hạn chế.
Taleb asserts that by adopting these strategies a portfolio can be  "robust", that is, gain a positive exposure to black swan events while  limiting losses suffered by such random events.[55] Together with Donald Geman and Hélyette Geman,  he modeled the "maximum entropy barbell" which consists in "to  constrain only what can be constrained (in a robust manner) and to  maximize entropy elsewhere", based on an insight by E.T. Jaynes that  economic life increases in entropy under regulatory and other  constraints.[56] Taleb also applies a similar barbell-style approach to health and  exercise. Instead of doing steady and moderate exercise daily, he  suggests that it is better to do a low-effort exercise such as walking  slowly most of the time, while occasionally expending extreme effort. He  claims that the human body evolved to live in a random environment,  with various unexpected but intense efforts and much rest.[57]
Taleb khẳng định rằng  bằng cách áp dụng những chiến lược này, danh mục đầu tư có thể "mạnh",  tức là có được sự tiếp xúc tích cực với các sự kiện thiên nga đen trong  khi hạn chế những tổn thất do các sự kiện ngẫu nhiên như vậy gây ra. Cùng  với Donald Geman và Hélyette Geman, ông mô hình hóa "barbell entropy  tối đa" bao gồm "để hạn chế chỉ những gì có thể được hạn chế (một cách  mạnh mẽ) và để tối đa hóa entropy ở nơi khác", dựa trên một cái nhìn sâu  sắc của E.T. Jaynes rằng đời sống kinh tế tăng entropy theo các quy định và các ràng buộc khác. [56] Taleb cũng áp dụng cách tiếp cận theo phong cách barbell theo cách tương tự đối với sức khoẻ và tập thể dục. Thay  vì tập luyện đều đặn và trung bình hàng ngày, anh ta gợi ý rằng nên tập  thể dục ít tốn kém như đi bộ từ từ trong hầu hết thời gian, trong khi  đôi khi lại phải tốn nhiều công sức. Ông tuyên bố  rằng cơ thể con người tiến hóa để sống trong một môi trường ngẫu nhiên,  với nhiều nỗ lực bất ngờ nhưng dữ dội và nghỉ ngơi nhiều. [57]
Besides his work on finance and probability, Taleb touches upon many current issues such as employment,[58] the state of academia,[59] and the Syrian War.[60]
He appeared as a special guest on The Ron Paul Liberty Report on May 19, 2017 and stated his support for a non-interventionist foreign policy.[61]
Bên cạnh công  trình nghiên cứu về tài chính và xác suất, Taleb còn nhấn mạnh đến nhiều  vấn đề hiện nay như việc làm, [58] nhà nước về học viện, [59] và chiến  tranh Syria [60].
Ông xuất hiện như một vị  khách đặc biệt trong Báo cáo về Quyền tự do Ron Paul vào ngày 19 tháng 5  năm 2017 và tuyên bố ủng hộ chính sách đối ngoại không can thiệp của  ông [61].

3. Sách chính

Books
Incerto
  • Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. New York: Random House. 2001. Second ed., 2005.
  • The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House and Penguin. 2007. ISBN 978-1-4000-6351-2. expanded 2nd ed, 2010
  • The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms. New York: Random House. 2010. ISBN 978-1-4000-6997-2. expanded 2nd ed, 2016
  • Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York: Random House. 2012. ISBN 978-1-4000-6782-4.
  • Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life. New York: Random House. 2018. ISBN 978-0-4252-8462-9. (Book was not published with the original bundling of the series)
Other
  • Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options. New York: John Wiley & Sons. 1997. ISBN 0-471-15280-3.
  • With Pasquale Cirillo (2018). The Logic and Statistics of Fat Tails. London: Penguin Books. ISBN 978-0-1419-8836-8.

4. Nội dung


Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh
"Antifragile"
Nassim Nicholas Tableb, tác giả quyển sách đình đám Thiên Nga Đen và  là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thời đại chúng ta, trình bày  cách làm thế nào để vươn lên trong một thế giới đầy bất trắc. Cũng hệt  như xương cốt chúng ta trở lên cứng rắn hơn sau khi chịu sức ép và căng  thẳng, hay những lời đồn thổi và bạo loạn càng bùng phát khi người ta cố  gắng dập tắt chúng, nhiều thứ khác trong cuộc sống cũng được hưởng lợi  nhờ căng thẳng, xáo trộn, biến động và hỗn loạn. Những gì Taleb nhận  diện và gọi là “khả năng cải thiện nghịch cảnh” là loại sự việc chẳng  những hưởng lợi từ hỗn loạn mà cần có hỗn loạn để tồn tại và phát triển.
 
Trong cuốn Thiên Nga Đen, Taleb cho  thấy những biến cố tưởng chừng không thể xảy ra và không thể nào dự  đoán thường làm nền tảng cho gần như mọi thứ trong thế giới chúng ta.  Trong Khả năng cải thiện nghịch cảnh, Taleb khẳng  định vai trò quan trọng của tính bất định, làm cho nó trở lên đáng mong  đợi, thậm chí cần thiết, và đề xuất sự việc nên được xây dựng sao cho  có khả năng cải thiện nghịch cảnh. Khả năng cải thiện nghịch cảnh không  chỉ là sự mạnh mẽ hay khả năng phục hồi. Khả năng phục hồi chỉ có thể  chịu đựng những cú sốc và trở về nguyên trạng; trong khi khả năng cải  thiện nghịch cảnh nghĩa là trở lên ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, khả năng  cải thiện nghịch cảnh còn miễn nhiễm trước những dự đoán sai lầm và được  bảo vệ trước những biến cố bất lợi.
 
Tại sao các thành bang tốt hơn các nhà nước tập quyền, tại sao nợ nần  có hại cho bạn, và tại sao những gì là “hiệu quả” thật ra không hiệu quả  chút nào? Tại sao phản ứng của chính phủ và các chính sách xã hội lại  bảo vệ kẻ mạnh và làm tổn thương kẻ yếu? Tại sao bạn nên viết thư từ  chức thậm chí trước khi nhận công việc? Tại sao vụ đắm tạo Titanic đã  cứu nhiều sinh mệnh? Quyển sách này bao trùm vấn đề phát minh đổi mới  thông qua thử nghiệm sai và sửa sai, các quyết định trong đời sống,  chính trị, quy hoạch đô thị, chiến tranh, tài chính cá nhân, các hệ  thống kinh tế, và y khoa. Và xuyên suốt quyển sách, còn vang lên tiếng  nói và giải pháp rõ ràng của các bậc hiền triết cổ đại La Mã, Hy Lạp,  Xemit, và thời Trung Cổ.
 
Khả năng cải thiện nghịch cảnh là thiết kế chi tiết để sống trong một thế giới Thiên Nga Đen. Uyên bác và hóm hỉnh thông điệp của Taleb mang  tính cách mạng: Khả năng cải thiện nghịch cảnh, và chỉ với khả năng cải  thiện nghịch cảnh, sự việc mới có thể tồn tại và phát triển.
Skin in the Game: Thể hiện sự bất đối xứng trong cuộc sống hàng ngày (viết tắt là SITG) là một cuốn sách phi hư cấu năm 2018 của Nassim Nicholas Taleb , cựu thương gia về lựa chọn tài chính, thống kê , giáo sư và tác giả bestseller của The Black Swan .  Da của luận án là da trong trò chơi là cần thiết cho sự công bằng, hiệu quả thương mại và quản lý rủi ro, cũng như là cần thiết để hiểu thế giới.  [1] Cuốn sách là một phần của bài luận triết học về đa dạng về Taleb về sự không chắc chắn, có tiêu đề Incerto , bao gồm cả Fooled by Randomness (2001), The Black Swan (2007-2010), The Bed of Procrustes (2010-2016) và Antifragile (2012).
Skin in the Game nghĩa là người quản lý cấp cao có chân trong cuộc .

5. Chiến lượcBeing reliable and robust are things of the past and systems are  assumed to have that in place but it has become very important to be  able to cope up with unknown and inevitable situations because whatever  or however you plan, failure is bound to happen. Such events are called  black swan events as these are completely unexpected. Resilient systems  should spring back up quickly when such situation occurs.
    

 
 
a)  A fragile system withers down with time, it does not even need a black swan event
 
b)  Robust system sustains only until a black swan event takes is down
 
c)  Resilient system springs back into action after a black swan event
 
d)  Antifragile system is what is needed that learns and evolves from a black swan event
 
A fragile or even a robust system breaks after multiple failures or  mishaps, but a resilient and anti-fragile system learns from such  events, and keeps getting better. Life is almost dependent on the  systems and software now, and so can only rely on truly resilient  systems; systems which are self-healing and anti-fragile; systems which  embrace failure.
 
And building for antifragility in an ever more complex digital world  goes beyond the human ability to anticipate and control all possible  failure modes.