I. ASP.NET MVC là gì ?
ASP.NET MVC là một framework hỗ trợ MVC cho ASP.NET để hiểu rõ về cách hoạt động của nó chúng ta cần hiểu về MVC là gì và cách hoạt động của nó . 
MVC là viết tắt của model-view-controller , nó phân chia ứng dụng ra thành 3 phần M-V-C
- Model : giúp lưu trữ dữ liệu của ứng dụng
- View : là giao diện người dùng được sử dụng bởi khách hàng truy cập trang web 
- Controller : là phần chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của người dùng nó định loại view nào cần được hiển thị , nó giao tiếp với model để đưa ra xử lý phù hợp với yêu cầu của người dùng
- Cách mà MVC hoạt động :
kteam


1.User gửi yêu cầu tới controller thông qua view
2.Controller nhận yêu cầu xử lý yêu cầu , nếu yêu cầu truy xuất thì controller sẽ gửi yêu cầu xuống model để truy xuất dữ liệu
3.Model sẽ lấy dữ liệu từ database sau đó truyền dữ liệu qua tầng view thông qua controller để hiển thị cho User
4.User sẽ thấy thông tin hiển thị ở tầng view
II.Tạo một ứng dụng cơ bản với MVC.NET  với chức năng thếm sửa xóa sản phẩm :
Trước tiên ta tạo một project MVC.NET web application với ngôn ngữ C# chọn template MVC ta được project default như hình :
Trong đó :
 • Properties: Cái này chứa các thuộc tính của project. Mình sẽ không quan tâm đến cái này nha.
 • References: Cái này chứa các thư viện, package mà chúng ta sử dụng. Tương tự như vendor trong PHP hay node-modules của NODE JS
 • App_Data: Thư mục chứa file dữ liệu của hệ thống. Cái này cũng tạm thời chưa cần quan tâm.
 • App_Start: Thư mục chưa các file cấu hình khởi động và biên dịch của project. Chúng ta chú ý 2 file đó là FilterConfig.cs, dùng để khai báo các filter sử dụng trước khi thực hiện 1 hành động nào đó, tương tự như Middleware của PHP. Và file RouteConfig.cs, cái tên đã nói lên tất cả, chúng ta sẽ định nghĩa các routes của web ở trong file này.
 • Content: Thư mục chứa CSS.
 • Models: Chứa các file tương tác với CSDL.
 • Scripts: Thư mục chứa các file JS.
 • Views: Thư mục chứa các file HTML với đuôi là .cshtml.
 • Global.aspx: File chứa các khai báo sử dụng cho toàn bộ project, như định dạng số, ngày tháng, vùng, ngôn ngữ.
 • package.config: File quản lý các package chúng ta cài vào
 • Web.config: File khá quan trọng, định nghĩa các cái đặt cho project.
1. Tạo class model với tên product
click chuột phải vào thư mục Model -> Add -> Class
Sau khi tạo xong ta cấu hình model tạo các biến như sau :
chú ý : [Key] ở đây ý nghĩa là khóa chính
2.Tạo thư mục Context và thêm class ProductContext
3.Tạo Controller với tên ProductController
Như vậy ta đã có đủ 2 phần bao gồm Model và Controller tiếp theo ta sửa logic các hàm trong controller và tạo View để hoàn thiện ứng dụng cơ bản.
-Hàm Index lấy dữ  liệu từ db chuyển dữ liệu sang dạng list rồi trả ra view
- Hàm Create để giúp chúng ta tạo sản phẩm : 
-Hàm Edit để chỉnh sửa thông tin của sản phẩm :
- Hàm Details để xem thông tin chi tiết : 
-Hàm Delete để xóa sản phẩm : 
Như vậy ta đã đầy đủ các hàm cơ bản tiếp theo ta sẽ tạo View cho chúng 
4.Tạo View
- Click chuột phải vào thư mục View/product -> add -> addView ta có cửa sổ hiện lên :
tại đây ta tạo view cho phần create như sau , các view khác thực hiện tương tự 
sau khi tạo xong tất cả ta có các view như sau :
IV.Kết quả :
Vậy là chúng ta đã có đủ các phần tiếp theo là chạy chương trình và xem thành quả , click vào run hoặc nhấn F5 :
- ta được ứng dụng như sau :

-chúng ta có thể thử những chức năng mà ta vừa viết logic cho chúng create , xem , sửa , xóa :
-Create :
sau khi nhấn create controller sẽ trả ta về trang index
Chức năng Edit : 
- Xem chi tiết : 
-Xóa sản phẩm :
Vậy là ứng dụng cơ bản của chúng ta đã hoàn thành với đầy đủ chức năng thêm sửa xóa sản phẩm 
V.Tổng kết : 
Qua blog này các bạn đã hiểu cơ bản về ASP.NET MVC và tạo được một ứng dụng web cơ bản với ASP.NET  MVC framework.
Bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vể Annotation , hẹn gặp lại :))).
chú ý : bài viết tham khảo của nhiều nguồn khác nhau