Dài trông núi nạn hố đày
Mấy khi thấy được phơi bày nhân gian
Mơ mộng áo đỏ hồng nhan
Chắp tay lạy Phật, Trời ban cho mình.

Đôi đường chia ngả phân binh
Đều vì một nỗi tường minh cho đời
Môi cười mím, lệ tuôn rơi
Hòa cùng quện chắc mới khơi được lòng.