Thơ: Quên...

Bóng cây ồn ã bên đâu 
Bóng người thấp thoáng đi về mặc ai 
Ngày buồn nên lại thêm dài 
Ta đi không nhớ một hai bóng hình
4
4
0
0 bình luận