Bóng cây ồn ã bên đâu 
Bóng người thấp thoáng đi về mặc ai 
Ngày buồn nên lại thêm dài 
Ta đi không nhớ một hai bóng hình