Wheatfield with Crows - Vincent van Gogh
Đêm nay lòng đất hoang Gió lừng lững không nguôi Đêm dày lạnh căm nghe gió hoét Nơi về không còn đường đi mãi Đành làm người dưng ngoài song cửa - nhìn đêm...