Tôi mong có ai đó chia sẻ cho tôi biết hoặc lập một bài viết nào đó nói về vấn đề này