1. Sự xuất hiện của Hook

Trước hook, function components chỉ có thể là stateless component. Tuy nhiên từ khi hook xuất hiện, function components hoàn toàn có thể stateful.

2. Hook là gì?

Hook là một function đặc biệt, nó cho phép bạn "hook into" (móc nối, liên kết ) với các tính năng của React. Ví dụ, useState cho phép bạn thêm state vào function component.

3. Khai báo state trong React

Trong class để khai báo biến, ta khai báo nó trong this.state
Trong function component, chúng ta không có "this" do đó không thể lưu state trong this.state object. Hay vì đó ta dùng useState hook. 
 

4. useState thực hiện chức năng gì?

useState khai báo một "state variable". Với những biến thông thường, nó sẽ biến mất (không thể truy cập ngoài context) khi function kết thúc. Tuy nhiên state được tạo ra bởi useState sẽ được bảo quản bởi React. 

5. useState(argument), argument là gì?

useState chỉ cho phép truyền vào 1 argument, argument này sẽ là giá trị của state trong giai đoạn render đầu tiên. 

6. useState trả về gì? 

useState trả về một cặp giá trị: state hiện tại và 1 function để cập nhật lại state đó. 

7. Fun: Tại sao lại gọi là useState chứ không phải là createState? 

Gọi là "create" thì sẽ không chính xác, bởi vì state chỉ được "create" lần đầu khi component renders. Trong khi đó ở những lần render tiếp theo, useState trả về giá trị của state hiện tại chứ không phải là "create" nữa. 


Bài tiếp theo mình sẽ dịch vào ngày mai.