Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đang hướng dẫn ông Tobia cắt cá (đương nhiên cá này không phải là cá ở Vũng Tàu rồi) | Tham khảo nguồn: <a href="https://www.facebook.com/hoiducba2010">Đức Bà Daily</a>
Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đang hướng dẫn ông Tobia cắt cá (đương nhiên cá này không phải là cá ở Vũng Tàu rồi) | Tham khảo nguồn: Đức Bà Daily
CẮT GIẢM TỐN KÉM
“Vì vậy, về việc những điều mà chúng ta theo đuổi, và mà chúng ta ráng sức mạnh mẽ của chúng ta, chúng ta nợ sự cân nhắc này — hoặc không có gì hữu ích trong chúng, hoặc hầu hết đều không hữu ích. Một số người trong số họ là thừa, trong khi những người khác không đáng giá nhiều như vậy. Nhưng chúng ta không thấy rõ điều này và coi chúng là tự do, khi chúng khiến chúng ta phải trả giá đắt.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 42.6
Trong số rất nhiều thư của Seneca, đây có lẽ là một trong những thư quan trọng nhất — và là một trong những ẩn ý nhất. Anh ấy đang đưa ra một quan điểm chưa từng có trong một xã hội mà nhà cửa và của cải ngày càng nhiều hơn bao giờ hết: rằng có một chi phí ẩn cho tất cả những gì tích lũy được. Và những người chúng ta phải nhận thức về nó càng sớm thì càng tốt.
Hãy nhớ rằng: ngay cả những gì chúng ta nhận được miễn phí cũng có một cái giá, nếu chỉ gói gọn trong những gì chúng trả cho cửa hàng đó — trong những nhà để xe của chúng ta và trong tâm trí của chúng ta. Khi bạn đi ngang qua tài sản của mình ngày hôm nay, hãy tự hỏi bản thân: Tôi có cần cái này? Có quá thừa không? Điều này thực sự có giá trị gì? Nó là chi phí gì với tôi?
Bạn có thể ngạc nhiên bởi câu trả lời và chúng ta đã trả bao nhiêu tiền mà không biết.
English version:
______________________________________
CUTTING BACK ON THE COSTLY
—————————————————
“So, concerning the things we pursue, and for which we vigorously exert ourselves, we owe this consideration—either there is nothing useful in them, or most aren’t useful. Some of them are superfluous, while others aren’t worth that much. But we don’t discern this and see them as free, when they cost us dearly.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 42.6f
Of Seneca’s many letters, this is probably one of the most important—and one of the least understood. He’s making a point that goes unheard in a society of ever-bigger houses and ever more possessions: that there’s a hidden cost to all that accumulating. And the sooner we’re aware of it, the better.
Remember: even what we get for free has a cost, if only in what we pay to store it—in our garages and in our minds. As you walk past your possessions today, ask yourself: Do I need this? Is it superfluous? What’s this actually worth? What is it costing me?
You might be surprised by the answers and how much we’ve been paying without even knowing it.
Người dịch không chịu trách nhiệm về nội dung