Nhân hôm nay là thứ 6 ngày 23, dù vừa mệt, bận và lười nhưng mình vẫn cố gắng dịch tiếp bài này để bù cho ngày hôm qua. Đọc về Marcus Aurelius thấy dường như ông ấy rất thích con số ba, tự nhiên mình nghĩ nếu ông ấy biết về Tam Quốc thì ông ấy có thích không và nếu có cuộc chiến xảy ra giữa cả Tam Quốc và đế quốc La Mã thì sẽ như thế nào nhỉ? Một câu hỏi khá thú vị.
Marcus Aurelius like a Roman
Marcus Aurelius like a Roman
BA VẤN ĐỀ LỚN
“Tất cả những gì bạn cần là: sự chắc chắn về khả năng phán đoán trong thời điểm hiện tại;
hành động vì lợi ích chung trong thời điểm hiện tại;
và một thái độ biết ơn trong thời điểm hiện tại cho bất cứ điều gì xảy đến với bạn.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 9.6
Nhận thức, Hành động, Ý chí. Đó là ba nguyên tắc chồng lấn nhưng cực kỳ quan trọng của Chủ nghĩa Khắc kỷ (cũng như việc tổ chức cuốn sách này và cuộc hành trình kéo dài hàng năm mà bạn vừa mới bắt đầu). Chắc chắn còn nhiều điều về triết — và chúng ta có thể dành cả ngày để nói chuyện về niềm tin độc đáo của các trường phái Khắc kỷ khác nhau: “Đây là những gì Heraclitus nghĩ. . . ” “Zeno đến từ Citium, một thành phố ở Cyprus, và anh ấy cho rằng. . . ” Nhưng liệu những sự thật như vậy có thực sự giúp bạn ngày này sang ngày khác? Tam khoa cung cấp sự rõ ràng gì?
Thay vào đó, lời nhắc nhỏ sau đây tóm tắt ba phần quan trọng nhất của triết lý Khắc kỷ đáng mang theo bên mình mỗi ngày, trong mọi quyết định:
Kiểm soát nhận thức của bạn.
Chỉ đạo các hành động của bạn đúng cách.
Sẵn sàng chấp nhận những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm.
English version:
“All you need are these: certainty of judgment in the present moment;
action for the common good in the present moment;
and an attitude of gratitude in the present moment for anything that comes your way.”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 9.6
Oerception, Action, Will. Those are the three overlapping but critical disciplines of Stoicism (as well as the organization of this book and yearlong journey you’ve just begun). There’s more to the philosophy certainly—and we could spend all day talking about the unique beliefs of the various Stoics: “This is what Heraclitus thought . . .” “Zeno is from Citium, a city in Cyprus, and he believed . . .” But would such facts really help you day to day? What clarity does trivia provide?
Instead, the following little reminder sums up the three most essential parts of Stoic philosophy worth carrying with you every day, into every decision:
Control your perceptions.
Direct your actions properly.
Willingly accept what’s outside your control.
That’s all we need to do.