Trí Tưởng Tượng của con người (Imagination) là vô hạn và bất khả xâm phạm. Không ai có quyền hạn chế, can thiệp vào Trí Tưởng Tượng của bạn nếu bạn không cho phép!


Sự Sáng Tạo (Creativity) là Trí Tưởng Tượng được chia sẻ, thực hành bằng bất cứ hình thức nào (nói, vẽ, hành động...) và được thừa nhận bởi ít nhất một người khác. 


Nếu bạn nghĩ cá nhân bạn kém sáng tạo, thì có thể vì bạn ít chia sẻ hoặc chia sẻ với nhầm người rồi! Và như vậy, việc bạn sáng tạo hay không sáng tạo cũng phần lớn do chính bạn chứ không phải do ngoại cảnh như trường học hay xã hội. Giống như ở nơi tối tăm nhất, cái cây sẽ tìm mọi cách để len lỏi, vươn lên tìm ánh mặt trời vậy.


Nếu bạn cho rằng ngoại cảnh khiến khả năng sáng tạo của mình bị kém đi, hãy đọc lại những phát minh vĩ đại nhất của con người từ xa xưa đã xuất hiện như thế nào. 


Muốn sáng tạo thì điều kiện cần là phải Dũng Cảm và Tự Tin từ bên trong! Có thế mới dám Sáng Tạo trong nghịch cảnh và sau thất bại!


Điều kiện đủ là Lao Động! Kém sáng tạo hiện nay phần lớn là do lười lao động, ngại trải nghiệm và không dám chia sẻ!


Tưởng Tượng là trong mơ, Sáng Tạo là trong thực tế! Thực tế có kém so với mơ mộng mới là động lực khiến người ta Sáng Tạo!


Vì thế, ngưng đổ tại môi trường vì sự kém sáng tạo của mình!


Xem bài gốc tại đây!