Câu nói song ngữ về ăn uống
Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của bạn sẽ giỏi
Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thức tôi sưu tầm trên mạng, không phải kinh nghiệm cá nhân của tôi, nên đừng có hiểu lầm nha.
Câu nói nè!
Can't stop overeating?
Eat food with your uncomfortable hand. Without realizing, you will eat less!
Tạm dịch:
Không thể ngừng ăn quá nhiều?
Hãy ăn thức ăn với tay không thuận. Một cách không nhận ra, bạn sẽ ăn ít đi!
Từ vựng:
Nếu không biết cách phát âm, bạn có thể tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.
Còn nếu bạn chẳng biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè.
Tôi chia sẻ rồi.
---Chú thích---
v: động từ dạng gốc
v-ing: động từ dạng thêm ing
n: danh từ
Adj: tính từ
Adv: trạng từ
Những chú thích này để làm gì?
Lát nữa xem hết bài rồi biết. Kkkk...
Can't: không thể
Stop (v): ngừng, dừng
Overeat (v): ăn nhiều hơn mức cần thiết, ăn quá nhiều... - Overeating (v-ing): nghĩa tương tự overeat
Stop overeating: ngừng ăn quá nhiều...
Eat (v): ăn - Eating (v-ing): nghĩa tương tự eat
Food (n): thức ăn
Eat food: ăn thức ăn
With: với, bằng, bởi,...
Uncomfortable (adj): không thoải mái >< Comfortable (adj): thoải mái
Hand (n): tay
Uncomfortable hand (n): tay ko thuận, tay ko thoải mái
With your uncomfortable hand: bằng tay không thuận, ko thoải mái
Without: mà không..., không cần...(tóm lại là nó có nghĩa hiểu là KO)
Without realizing: một cách ko nhận ra...
Realize (v): nhận ra - Realizing (v-ing): nghĩa tương tự realize
Will: sẽ...
Less: ít hơn
Eat less (v): ăn ít hơn
Drink (v): uống, uống rượu - Drinking (v-ing): nghĩa tương tự drink
Do (v): làm... - Doing (v-ing): nghĩa tương tự do
Cấu trúc:
---Can't + v: không thể ...(làm cái gì đó)---

Vd:

- Can't eat...(ko thể ăn...)

- Can't stop...(ko thể dừng...)

- Can't drink...(ko thể uống)

---Stop + v-ing: ngừng/dừng...(làm gì đó)---

Vd:

- Stop eating...(ngừng ăn...)

- Stop drinking...(ngừng uống...)

- Stop overeating (ngừng ăn quá mức)

---V...: hãy...(làm gì đó)---

Tức là khi một câu bắt đầu bằng động từ dạng gốc (v) thì nó sẽ thường hiểu là "hãy làm gì đó..."

Vd:

- Eat...: hãy ăn...

- Drink...: hãy uống...

- Stop...: hãy dừng...

---V + less: ...(làm cái gì đó) ít hơn---

Vd:

- Eat less: ăn ít hơn

- Drink less: uống ít hơn

- Do less: làm ít hơn...

Học ngữ pháp tự nhiên:

-------------------------------------------------------------

Can't stop drinking too much?

Drink with your uncomfortable hand. Without realizing, you will drink less

-------------------------------------------------------------

Không thể ngừng uống rượu quá nhiều?

Hãy uống bằng tay không thuận của bạn. Một cách không nhận ra, bạn sẽ uống ít đi.


--------------------------------------------------------------
P/S: Video luyện nghe hiểu tiếng anh từ con số 0


Ụ lạ, bút gì mà tự dưng biết mọc gai vậy trời!

Đâm đau tay quá.

Thôi, bực rồi, ko viết nữa.

Bái bai.