Tình yêu là kẻ lạ
Với ngôn ngữ phương xa
Tình yêu là thứ mà
Không thể nghe hay tả