Full moon night
Silent trees shine like silver
The cold wind
From the ground up to the sky
Spread out the peace blessing
To everyone's soul
Good night,
Nay là ngày trăng tròn, ngắm trăng mà cảm giác muốn hú lên như sói vậy. 
Ngủ thôi...