Bạn NỖ LỰC? Giỏi đó.
Nhưng thực ra thì......
cũng thường thôi.


#Source: https://goo.gl/MkXnY2
#LÚA_HÓA_KIẾN_THỨC