Spiderum là 1 không gian mở cho các bạn thể hiện tư duy, suy nghĩ của mình.
Nhưng trong quá trình đọc nhiều bài viết thì thấy các bạn lập luận phiến diện 1 chiều và đưa ra kết luận vội vàng. Có thể chia những bài như vậy ra những loại như sau:
Qua 1 trải nghiệm của bản thân>>phủ định toàn tập.