Những người anh hùng thực sự là những người sẵn sàng hi sinh tất cả để người khác có thể tốt hơn, là những người mạnh mẽ, dũng cảm và có lòng nhân từ và đầy hi vọng kể cả vào những khoảng thời gian đen tối nhất. Dưới đây mới chỉ là một vài trong số những câu nói mang biểu tượng và sức mạnh nhất về những người phụ nữ truyền nguồn cảm hứng bất tận.
1.CAPTAIN MARVEL
“This isn’t a question of what I’m not. This is a question of who I could be.”
Câu hỏi ở đây không phải tôi không là gì cả. Câu hỏi ở đây là tôi có thể trở thành ai.
2. WONDER WOMAN
“I will fight for those who cannot fight for themselves.”
Tôi sẽ đấu tranh cho những người không thể chiến đấu cho chính họ.
3. AGENT PEGGY CARTER
“Even if everyone is telling you that something wrong is something right. Even if the whole world is telling you to move, it is your duty to plant yourself like a tree, look them in the eye, and say: ‘No, you move’.”
 Kể cả khi mọi người nói với bạn rằng thứ gì đó sai trái là đúng. Thậm chí nếu cả thế giới nói bạn phải di chuyển, thì nghĩa vụ của bạn là đứng vững như một cái cây, rồi nhìn vào mắt họ và nói: ‘Không, bạn mới là người phải di chuyển’.
4. SUPER GIRL
“No hero can save everyone, not even Superman. But a real hero never stops trying.”
Không có anh hùng nào có thể cứu tất cả mọi người, thâm chí cả Superman. Nhưng một anh hùng thực sự sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. 
5. BLACK WIDOW
“Don’t think I’m helpless just because I’m soft and cuddly!”
 Đừng nghĩ rằng tôi không giúp được gì chỉ bởi tôi mềm yếu và đáng yêu.
6. MERA
“I don’t bow to any king.”
Tôi không cúi chào bất cứ nhà vua nào.
7. STORM
“You counter despair with hope. You strive forever for the best you are capable to be! Therein lies the victory!”
Bạn chống lại sự tuyệt vọng với niềm hi vọng. Bạn cố gắng không mệt mỏi vì những điều tốt nhất bạn có thể làm. Trong những điều bạn cố gắng đó sẽ có chiến thắng. 
8. BATWOMAN
“Sitting at that desk, staring out that window, watching the city that we grew up in rot at its core. You find a way to not break.”
Ngồi trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát thành phố chúng ta lớn lên trong sự mục nát từ sâu bên trong. Bạn sẽ tìm ra cách để nó không bị phá huỷ. 
9. JESSICA JONES
“I can control myself, which means I’m more powerful than you ever were.”
Tôi có thể kiểm soát chính mình, điều đó có nghĩa là ta mạnh hơn ngươi.
10. BAT GIRL
“I’m strong enough and smart enough for anything you throw at me.”
Ta đủ mạnh mẽ và thông minh để chống lại bất cứ điều gì ném vào ta. 
11. GWEN STACY
“There will be dark days ahead of us too and there will be days when you feel alone and that’s when hope is needed most. Keep it alive.”
Có những ngày tăm tối phía trước và cũng sẽ có những ngày bạn cảm thấy cô đơn, đó là khi bạn cần giữ hi vọng nhất. Hãy giữ niềm hi vọng đó. 
12. HARLEY QUINN
“You think I’m just a doll. A doll that’s pink and light. A doll you can arrange any way you like. You’re wrong. Very wrong.”
 Bạn nghĩ tôi chỉ là một con búp bê. Một con búp bê màu hồng lấp lánh. Một con búp bê mà bạn có thể tuỳ ý sắp đặt. Bạn đã sai rồi. Rất sai. 
13. SHURI
“Just because something works doesn’t mean it can’t be improved.”
Chỉ bởi vì thứ gì đó hoạt động không có nghĩa là nó có thể được cải thiện. 
14. VIXEN
“I have all the powers of Africa now. From the fox to the Elephant… I am the life of Africa, and I believe in life.”
Tôi có sức mạnh của Châu Phi ngay lúc này. Sức mạnh từ cáo đến voi...Tôi là cuộc sống của Châu Phi và tôi tin vào cuộc sống đó.
15. JEAN GREY
“We come into this world alone and we leave the same way. The time we spent in between is all that makes life worth living.”
 Chúng ta đến với thế giới này một mình và khi rời đi cũng vậy. Chính khoảng thời gian giữa hai thời điểm này là tất cả những gì làm cho cuộc đời trở nên đáng sống. 
16. BLACK CANARY
“To fight the unthinkable, you have to be willing to do the unthinkable.”
Để chiến đấu với những điều không tưởng, bạn phải sẵn sàng làm những việc không tưởng.
17. MYSTIQUE
“But they wanted more. They wanted it all. And I gave it to them.” 
Nhưng họ muốn nhiều hơn nữa. Họ muốn tất cả. Và tôi đã đưa nó cho họ.
 18. BUMBLEBEE
“I call the shots! Got it?!” 
Tôi là người quyết định. Hiểu chứ.
19. GAMORA
“I have spent most of my life surrounded by my enemies. I will be grateful to die among my friends.”
Tôi dành phần lớn cuộc đời mình vây quanh bởi kẻ thù. Tôi sẽ biết ơn khi được chết trong vòng tay những người bạn của mình. 
 20. STARFIRE
“On Tamaran we appreciate the past. We respect it. But we don’t live there. We live here. Now. In the moment.”
Ở Tamaran chúng tôi trân trọng quá khứ. Chúng tôi tôn trọng nó. Những chúng tôi không sống ở đó. Chúng tôi sống ở đây. Bây giờ. Trong khoảng khắc này. 
Bài dịch từ: Bookstr