Dưới đây là Trích list câu hỏi dành cho 𝙫𝒊̣ 𝙩𝙧𝒊́ 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩 mình tổng hợp trong suốt quá trình thực tập trải nghiệm ở vị trí Tuyển dụng, nếu bạn sắp có lịch phỏng vấn thì hãy nhanh tay lưu về và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi phỏng vấn thực tế nhé:
𝑳𝒆𝒗𝒆𝒍 𝙘𝒐̛ 𝙗𝒂̉𝙣, 𝙩𝙝𝒖̛𝒐̛̀𝙣𝙜 𝙭𝙪𝙮𝒆̂𝙣 𝙜𝒂̣̆𝙥:
1. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 bằng câu “Bạn hãy giới thiệu bản thân mình cho chúng tôi biết?”
2. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒎𝒖̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 bằng câu “Trong 2 năm tới bạn muốn mình trở thành ai?”
3. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒆̂́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒄𝒉 bằng câu “Bạn có phải là người hay lập kế hoạch không? Kế hoạch hôm nay của bạn là gì?”
4. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝒐̣̂ bằng câu: “Điều gì bạn chọn Content để phát triển bản thân?”
5. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 bằng câu: “Bạn theo phong cách xây dựng nội dung Content nào?”
6. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒚̃ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 bằng câu: “Dưới góc nhìn là một Marketing bạn hiểu ý nghĩa tên của công ty thế nào?”
7. Nhà tuyển dụng hỏi để 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝒐̣̂ bằng câu: “ 3 tính chất đặc trưng của bạn mà bạn nghĩ sẽ toả sáng ở vị trí Content?”