Bởi em là chiếc lá
Nồng hương vị cỏ cây
Ấm màu nắng chiếu tà
Tô thêm sắc quanh đây
Bởi em là chiếc lá
Đừng tiếc người qua nhanh
Dù sao người ghé tới
Đã tìm thấy trong lành
Bởi em là chiếc lá
Có người ghét người ganh
Dù họ bứt em xuống
Lá lìa cành vẫn xanh
Bởi em là chiếc lá
Tránh sao chuyện rụng rơi
Nhưng mà không sao cả
Lá cũng đã xanh rồi <3