Copy of SCHOOL FLYER.jpg


 Mỗi ngày học một điều mới và ghi lại vào một cuốn sổ hoặc lưu vào Word document.


Đọc ít nhất 20 cuốn sách mỗi năm.


Xem ít nhất 10 video của TED/TEDex.


Tham gia ít nhất một khóa học online miễn phí.


Học hỏi, tìm hiểu về các quốc gia với những nền văn hóa khác nhau trên thế giới.


Cải thiện các kĩ năng mềm thông qua nhiều hoạt động khác nhau.


Cải thiện Tiếng Anh hàng ngày.


Tham gia ít nhất một hoạt động xã hội.


Thường xuyên tập luyện một bộ môn thể thao để rèn luyện sức khỏe.


Có hộ chiếu.