logo
Meo Tiên Sinh @vantri1010
"tình cảm là một khiếm khuyết hóa học được tìm thấy ở kẻ thua cuộc" - Sherlock Holmes.
20 Spiders