logo
Pretty/Unpretty @toyenthu.bc
"Mọi hạn chế đều không phát sinh từ sự kém khả năng hay tài hoa mà từ chiều sâu tâm hồn của người sáng tạo, không nên coi đó là sự hạn chế mà là phong cách" (Tên tôi là Đỏ - Orhan Pamuk)
287 Spiders