logo
Tiêu Dao @tieudaonhugio
Tâm ta là bao la thế giới. Hướng phương xa biển rộng sao trời. Trước nay vốn tự do tự tại. Bốn bể là nhà, độc hành nhân.
0 Follower
8 Following
4 Spiders