logo
@Vubich
Điều đau đớn nhất không phải là bạn đã thất bại, mà là vốn dĩ bạn có thể thành công.
2 Followers
3 Followings
13 Spiders