không kiểm tra hết toàn bộ các trường hợp trong lập trình
trước khi code phải vẽ bản đồ logic trước sau đó mới chuyển qua mã giả rồi mới đến code 
trước khi code phải nghĩ làm sao máy tính biết và giải được câu hỏi của mình
nếu là thao tác với mảng phải đặc biệt chú ý đến phần tử đầu và phần tử cuối
- phải suy nghĩ xong mới được code
- cẩn thận khai báo ngoài scope
-vd bạn muốn kiểm tra phần tử này có trùng với bất kì phần tử nào trong mảng hay không phải chú ý khi kiểm tra được 1 phần tử trùng phải thay đổi biến kiểm tra và break ra khỏi mảng ngay