để đo thời gian chạy chương trình chúng ta thực hiện
#include  … 
clock_t start, finish;//clock_t là kiểu dữ liệu thời gian chúng ta tạo 2 cái đồng hồ đo 
start = clock(); //Đoạn chương trình cần tính thời gian thực thi giống như bạn bấm giờ bắt đầu 
finish = clock(); clock_t duration = finish - start; //Thời gian thực thi còn cái đồng hồ còn lại đo thời gian kết thúc
các bạn muốn có thêm thông tin chi tiết thì có thể coi trên slide của fit