trong khoa học máy tính cấu trúc dữ liệu là 1 cách lưu trữ dữ liệu trong máy tính sao cho nó có thể sử dụng 1 cách hiệu quả
trong thiết kế nhiều loại chương trình, việc chọn cấu trúc dữ liệu là vấn đề quan trọng, kinh nghiệm trong việc xây dựng các hệ thống lớn cho thấy khó khăn của việc triển khai chương trình, chất lượng của kết quả cuối phụ thuộc rất nhiều vào việc chọn cấu trúc dữ liệu tốt nhất
-các cấu trúc xây dựng căn bản của hầu hết các cấu trúc dữ liệu là mảng, tổ hợp bản ghi, tổ hợp phân biệt và tham chiếu
các cấu trúc dữ liệu thường dùng ngăn xếp, hàng đợi bảng băm, danh sách liên kết, cây và đồ thị
-ngoài các kiểu dữ liệu cơ bản và kết hợp chúng ta có kiểu dữ liệu trừu tượng
 • Container
 • Deque
 • Map/Mảng kết hợp/Từ điển
 • Multimap
 • Set
 • Multiset
 • Hàng đợi
 • Hàng đợi ưu tiên
 • Ngăn xếp
 • Chuỗi
 • Cây
 • Đồ thị
 • Băm