Ta như cơn gió lạ
Cát bụi hồng trần qua
Phiêu du cùng liễu nhỏ
Thủy sầu mặc bi ai.
- Lăng Bích Thiên -