Trước tiên, mình muốn lên một số gạch đầu dòng trọng tâm trong suốt chuỗi series "Tu An Daily". Một số mục bắt buộc phải viết hàng ngày:
- Speaking Ielts & Writing Ielts
- Sách summary - tiến độ, bài học rút ra
Phần bonus: những bài học, hoặc những ý tưởng thú vị cần note lại. Đơn giản vậy thôi! Nhưng cần động lực nhiều lắm:)))
Bravely take the first step, you will overcome those next ones!