Finestra sul cielo - Antonio Tonelli
Ánh nắng buông nghiêng trước hiên nhà Người trong tranh từ cánh én mùi hoa Như đi tìm một chút mật điêu ngoa Quét bên thềm chiếc lá đương rệu rã Ngắm qua cành đến tầng không vội vã Từng chuyển động lay cả ảnh và hương Núi non nào bỗng rền rĩ tương tư Khắp trùng dương bỗng dâng nghìn  thương cảm