Phạm luật vì mong chóng tới nhà. Muốn nhanh hóa chậm, gần ra xa. Áo vàng chợt thấy trong lùm tối. Đi ẩu thôi đành chịu lưới sa. Một củ, tước bằng, theo đúng luật. Bẩy cành đút túi, sẽ cho qua. Công an ai cũng như anh cả. Thì sẽ thế nào đất nước ta.
13/11/2021
Thanh Phong
Viết về một sự việc đã được chép lại trong bài: Đóng phạt vi phạm luật giao thông -Phần 1: Một câu truyện