Có hoàng tử bé
bay trên trời cao
đi tìm những định nghĩa
đặt tên những vì sao
.
là kéo là búa hay là bao
trái thắng phải thua vào giữa huề
ra trắng hay đen khó chọn thế
nếu là em anh thắng để chi
.
tìm x làm sao, vế chuyển vế
tìm y làm sao, thế x vào
tìm em làm sao, chẳng ai biết
anh không ước mơ không khát khao.