Những thứ phải bỏ công sức ra mới có được sẽ khiến ta biết trân trọng chúng hơn. Có những điều vô giá mà ta may mắn nghiễm nhiên được thọ hưởng ngay từ ban đầu thì ta thường vô thức xem nhẹ hoặc đánh giá sai lầm về chúng.
(Hà Nội, ngày 20/02/2021)