Tiền để mua được mấy sách luật này là bình thường... cho đến khi nó mua được cả Luật thì tiền lúc đó nó không còn bình thường nữa| Edit by Word Swag
Tiền để mua được mấy sách luật này là bình thường... cho đến khi nó mua được cả Luật thì tiền lúc đó nó không còn bình thường nữa| Edit by Word Swag
NƠI ĐÂU TRIẾT HỌC BẮT ĐẦU
“Một nơi quan trọng để bắt đầu trong triết học là đây: một nhận thức rõ ràng về nguyên tắc cai trị của mỗi người.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 1.26.15
Triết học thiệt đáng sợ. Bắt đầu từ đâu? Với sách? Với các bài giảng? Với việc bán tài sản thế gian của bạn? Chẳng phải những thứ này. Epictetus đang nói rằng một người trở thành một triết gia khi họ bắt đầu thực hiện lý do hướng dẫn người chỉ huy của họ và bắt đầu tới việc đặt vấn đề về những cảm xúc và niềm tin và ngay cả ngôn ngữ mà những người khác lấy làm đương nhiên. Người ta cho rằng một loài động vật có khả năng tự nhận thức khi nó có thể hoàn toàn nhận ra mình trong gương. Có lẽ chúng ta có thể nói rằng chúng ta bắt đầu hành trình vào triết học khi chúng ta nhận thức được khả năng phân tích tâm trí của chính mình.
Bạn có thể bắt đầu với bước đó ngay hôm nay? Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy rằng từ đó chúng ta mới thực sự đang tồn tại, rằng chúng ta đang sống đời người — để diễn giải Socrates — đó mới thực sự đáng sống.
English version:
“An important place to begin in philosophy is this: a clear perception of one’s own ruling principle.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 1.26.15
Philosophy is intimidating. Where does one start? With books? With lectures? With the sale of your worldly possessions?
None of these things. Epictetus is saying that one becomes a philosopher when they begin to exercise their guiding reason and start to question the emotions and beliefs and even language that others take for granted. It is thought that an animal has self-awareness when it is able to fully recognize itself in a mirror. Perhaps we could say that we begin our journey into philosophy when we become aware of the ability to analyze our own minds.
Can you start with that step today? When you do, you’ll find that from it we really come alive, that we live lives—to paraphrase Socrates—that are actually worth living.