Để xem HONOR, bấm 2 lần phím XUỐNG trên D-Pad
Hoặc bấn phím START > GENERALS