Lúc trước mình từng viết một bài về đồng thuận tình dục trong mối quan hệ lâu dài. Lần này, mình đúc kết lại một cách ngắn gọn và súc tích về đồng thuận thông qua hình ảnh trực quan cùng các tình huống (giả định) trong thực tế.
Nguồn thông tin từ: McMaster University, Planned Parenthood.
.Ngưn.