Phần 1: Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. (ngày 23/3/2018)
Phần 2: [Infographics]  Đặc khu kinh tế và những điều khác biệt
Ba đặc khu kinh tế tương lai được ưu đãi gì?
Phần 3: Bình luận chuyên gia
ĐẶC KHU KINH TẾ, MỘT MÔ HÌNH ĐÃ LỖI THỜI

Phần 1: Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. (ngày 23/3/2018)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quy hoạch, cơ chế,  chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động  của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại các đơn vị  hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong  (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang); nhiệm vụ, quyền hạn của  các cơ quan nhà nước ở trung ương và chính quyền địa phương cấp tỉnh đối  với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.  
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt  (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội  quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh  tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà  nước tinh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Khu chức năng là khu vực phát triển  kinh tế theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp thuộc đặc khu và phù  hợp với đặc điểm của từng đặc khu, được xác định trong quy hoạch đặc  khu, có ranh giới địa lý xác định, nằm trên địa bàn một hoặc một số khu  hành chính hoặc độc lập với các khu hành chính, do Chủ tịch Ủy ban nhân  dân đặc khu quyết định thành lập.
Khu chức năng gồm khu thương mại tự do,  khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng  dụng công nghệ cao, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và khu chức năng  khác.
3. Khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là  khu chức năng chuyên cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, dịch vụ  cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác  trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, có khả năng tăng trưởng  nhanh.
4. Khu thương mại tự do là khu chức năng  thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của  Luật này, có ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo  đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của  cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan đối với hàng hóa xuất  khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua  bán, trao đổi hàng hóa giữa khu thương mại tự do với thị trường trong  nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; được áp dụng cơ chế, chính sách  của khu phi thuế quan và cơ chế, chính sách đặc biệt khác.
5. Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư  có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết bằng văn bản về việc ứng  dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch  hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó  lợi ích lâu dài với đặc khu và có dự án đầu tư tại đặc khu thuộc một  trong các trường hợp sau đây:  
a) Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và  vui chơi giải trí tổng hợp có casino có quy mô vốn đầu tư tối thiểu  45.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ cam kết, nhưng  không quá 08 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
b) Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp  với quy hoạch đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng,  thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá 05 năm kể từ khi cấp Giấy  chứng nhận đăng ký đầu tư;
c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh  thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của đặc khu, có quy mô vốn đầu tư  tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá 03  năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
d) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh  không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản này phù hợp với quy  hoạch đặc khu, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội hoặc tạo  ra giá trị gia tăng đột biến tại đặc khu, có quy mô vốn đầu tư tối  thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trong thời hạn không quá 03 năm  kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
.........
Điều 85. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Phần 2: [Infographics]  Đặc khu kinh tế và những điều khác biệt

TPO - Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai như hạn thuê lên đến 99 năm,  nhiều loại thuế giảm 100%... sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế mới
 
[Infographics]  Đặc khu kinh tế và những điều khác biệt - ảnh 1

Linh Anh - Văn Kiên

Ba đặc khu kinh tế tương lai được ưu đãi gì?

Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế...  sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nếu được  thành lập.
Ba đặc khu kinh tế tương lai được ưu đãi gì?

Hoài Thu - Tạ Lư

Phần 3: Bình luận chuyên gia

ĐẶC KHU KINH TẾ, MỘT MÔ HÌNH ĐÃ LỖI THỜI


Giáo sư Trần Văn Thọ. Ảnh: Internet.
ĐẶC KHU KINH TẾ, MỘT MÔ HÌNH ĐÃ LỖI THỜI
Hoàng Hải Vân
27 -5-2018 
Giáo  sư Trần Văn Thọ, người từng là thành viên chuyên môn Hội đồng tư vấn  kinh tế của nhiều đời Thủ tướng Nhật, hiện là thành viên Tổ tư vấn kinh  tế Thủ tướng nước ta, vừa viết thư cho tôi, hỏi bài “ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT  ĐAI, TẬP ĐOÀN FLC VÀ NGUY CƠ MẤT NƯỚC!” có phải do tôi viết không. Ông  bảo cần nhiều bài như thế này và nên đăng trên báo chính thống.
 Trong thư, giáo sư Thọ còn cho rằng Quốc Hội nên hoãn việc thông qua  quyết định về đặc khu kinh tế để tiếp tục bàn thảo. Ông viết: “Tôi thấy  không cần đặc khu kinh tế nữa, phải chi làm từ hồi đầu thập niên 1990,  lúc đó mới cần và hiệu quả hơn. Các địa điểm chọn lựa cũng có vấn đề.  Riêng Vân Đồn, rất gần Hải Phòng là nơi đã có sân bay, có đầy đủ hạ tầng  và đang thu hút đầu tư nước ngoài khá manh. Tôi có đến Vân Đồn hai năm  trước và có hỏi ý kiến nhiều công ty lớn của Nhật, hầu hết họ không quan  tâm. Vậy khả năng Trung Quốc nhảy vào Vân Đồn rất cao. Trung Quốc không  cần tính toán kinh tế”.
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của giáo  sư Trần Văn Thọ. Trung Quốc từng thành công với các đặc khu kinh tế. Đó  thí nghiệm “kinh tế thị trường trong kinh tế kế hoạch hóa” của ông Đặng  Tiểu Bình. Đây còn là sự “dò đá qua sông” để chuyển Trung Quốc sang  kinh tế thị trường. Nhưng thành công ngoạn mục này diễn ra từ thập niên  80, 90 của thế kỷ trước. Ngày nay ở Trung Quốc, các chính sách áp dụng  cho đặc khu kinh tế gần như đã được phổ cập đại trà.
Lẽ ra, nước  ta có thể mở các đặc khu kinh tế từ đầu những năm 1990 để thử nghiệm  “cơ chế thị trường đầy đủ” trong phạm vi hẹp trước khi mở rộng, nhưng  các nhà lãnh đạo tiền nhiệm đã thận trọng “dò đá qua sông” bằng cách  khác. Ngày nay ở nước ta, kinh tế thị trường đã được mở rộng và đang  hoàn thiện cơ chế. Nhu cầu phát triển hiện nay không cho phép thử nghiệm  nữa. Tự do kinh doanh phải được áp dụng rộng rãi khắp nơi trong cả  nước, chứ không chỉ là ưu đãi riêng cho Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong.
 Giáo sư Trần Văn Thọ rất có lý khi nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài  muốn làm ăn thật sự ở Việt Nam không còn quan tâm đến các chính sách ưu  đãi tại các đặc khu kinh tế. Kẻ quan tâm chính là kẻ “không cần tính  toán kinh tế” và các nhóm lợi ích bất động sản ở Việt Nam.
HOÀNG HẢI VÂN
Đọc thêm
Cùng tác giả Trần Văn Thọ