Các Mác tự là Mã Khắc Tư, người đất Phổ, từ nhỏ vốn hiểu rộng biết nhiều, vào bậc đại học lại kinh thư tinh thông. Bấy giờ luân thường đảo độn, xã tắc suy vi, công thương phát triển nhưng dân phu thì lầm than khổ cực. Các Mác không lỡ nhìn cảnh bách tính chìm trong suy đồi, mới đánh động giới trí giả mong sao cho tìm ra cách cứu thế độ nhân. Sau vì Phổ quốc không dung, Các Mác phải bôn tẩu khắp thiên hạ để giảng truyền việc lớn, như những bậc hiền nhân khi xưa không nỡ cảnh thiên đạo đảo hoàn mà lên đường hành thiện vậy.
Mã Khắc Tư <(")
            Thiên mệnh chỉ lối, Các Mác gặp được kẻ thuận chí đồng tâm là Ăng Ghên đại phú thương. Ăng Ghên tự là Ân Các Tư, người xứ Anh Cát Lợi, cũng là bậc trí giả thức thời. Ăng Ghên từ nhỏ sống trong sang giàu mà tính tình cương trực khảng khái, thấy việc nghĩa chẳng nề hà, vốn cũng đau lòng trước thời cuộc lắm.
            Chí lớn hội ngộ, Các Mác và Ăng Ghên bàn nhau soạn sách sửa kinh, đêm quên ăn ngày quên ngủ, biện thành cuốn Cộng Sản Đảng Tuyên Ngôn, lại viết thêm thiên Tư Bản dài tới gần 3000 trang, cũng li kì không kém.
            Đạo lớn ra đời, bách tính tứ phương chấn động, dân phu khắp nơi dùi mài kinh sử mà hưởng ứng dấy nghĩa. Thế thắng như chẻ tre, Các Mác cùng Ăng Ghên lập nên Quốc tế Vô sản hội, cật lực vận động đấu tranh. Nhờ đó mà ngày làm công được giảm, phúc lợi xã hội được tăng. Tiếc là đại nghiệp chưa thành thì mất, sau được suy tôn làm Vạn Thế Triết Gia.

PS: Bài viết được up lên Spiderum của page bọn mình nhân dịp kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Karl Marx (5-5-1818 / 5-5-2021).

#Backturn