Học tiếng anh song ngữ
Đừng học tiếng anh, mà hãy tập trung học những kiến thức hữu ích bằng tiếng anh, rồi tự dưng tiếng anh của bạn sẽ giỏi.
Lưu ý nha: Đây chỉ là đoạn kiến thức tôi sưu tầm trên mạng, không phải kinh nghiệm cá nhân của tôi, nên đừng có hiểu lầm nha.

Câu nói nè!
Man: I want to share everything with you.
Woman: Let's start with your bank account.
Tạm dịch:
Đàn ông: Anh muốn chia sẻ mọi thứ với em.
Đàn bà: Vậy thì hãy bắt đầu với tài khoản ngân hàng của anh đi.
Từ vựng:
Nếu không biết cách phát âm, bạn có thể tra từng từ lên những từ điển trực tuyến và bấm vào cái loa để nghe cách phát âm của nó.
Còn nếu bạn móc biết loại từ điển trực tuyến nào thì xem bài viết này nè. Tôi chia sẻ rồi.
Bấm vào đầu Trump để xem bài viết đó.
---Chú thít---
v: động từ dạng gốc
v-ing: động từ dạng thêm ing
n: danh từ
Adj: tính từ
Adv: trạng từ
Những chú thít này để làm gì?
Lát nữa xem hết bài rồi biết. Kkkk...
Man (n): đàn ông
Want (v): muốn - Wanting (v-ing): muốn
Share (v): chia sẻ - Sharing (v-ing): chia sẻ
Share....with....(v): chia sẻ...với...
Everything: mọi thứ
Woman (n): đàn bà, phụ nữ...
Let's...: hãy...
Start (v): bắt đầu
Start with... (v): bắt đầu với...
Bank (n): ngân hàng
Account (n): tài khoản
Bank account (n): tài khoản ngân hàng
Facebook account (n): tài khoản facebook
Youtube channel (n): kênh youtube
Create (v): tạo... - Creating (v-ing): tạo,...
Create a facebook account (v): tạo một tài khoản facebook
Create a youtube channel (v): tạo một kênh youtube
Pizza (n): bánh pi da (ghi vậy không biết đúng không ta)
Make pizza (v): làm bánh pi da - Making pizza (v-ing): làm bánh pi da
Cake (n): bánh
Fish (n): cá, con cá
Cấu trúc:
---I/ you/ we/ they/ (số lượng người/vật lớn hơn 1) want to + v...: Tôi/ bạn/ chúng tôi/ họ/ (số lượng người/vật lớn hơn 1) muốn làm gì đó...---
Vd:
- I want to create a youtube channel (tôi muốn tạo một kênh youtube)
- We want to make pizza (chúng tôi muốn làm bánh pi da)
- Hoa and Long want to share....(Hoa và Long muốn chia sẻ....) [Hoa and Long: Hoa và Long (Hoa và Long là hai người, số lượng lớn hơn 1)]
- Three people want to make pizza ( muốn làm pi da) [3 người là số lượng lớn hơn 1]
Nếu chưa hiểu thì cứ kệ cha nó. Từ từ, càng đọc nhiều thì sẽ càng hiểu.
---She/ He/ It/(Tên riêng)/ (1 người/vật) + wants to + v....: Cô ấy/ Anh ấy/ Nó/ (tên riêng)/ (1 người/vật) muốn làm gì đó...---
Vd:
- She wants to make pizza (cô ấy muốn làm pi da)
- Hoa wants to make pizza (Hoa muốn làm pi da)
- A boy wants to make pizza (một câu bé muốn làm pi da) [một cậu bé là 1 người]
---...share...with...: chia sẻ...với...---
Vd:
- ...share a cake with you (...chia sẻ một cái bánh với bạn)
- ...share a fish with me (...chia sẻ một con cá với tôi)
- ...share my house with you (...chia sẻ nhà của tôi với bạn)
---Let's + v...: Hãy làm gì đó---
Tức là đề nghị người ta...À mà nếu không hiểu thì cứ kệ bố nó đi, nguyên tắc là không cố hiểu, đọc riết, đọc nhiều, nghe riết, nghe nhiều sẽ dần dần hiểu. Chắc ăn luôn.
Vd:
- Let's share...(hãy chia sẻ)
- Let's make pizza (hãy làm bánh pi da)
- Let's go (hãy đi nào)
Học ngữ pháp tự nhiên:
-------------------------------------------------------------
60sfire: I want to share all my experience with you.
60sfire viewers: Let's start with your english learning journey.
-------------------------------------------------------------
60sfire: Tôi muốn chia sẻ tất cả kinh nghiệm của tôi cho bạn.
Người xem của 60sfire: Vậy thì hãy bắt đầu với hành trình học tiếng anh của bạn đi.
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Ụ lạ, bút tôi nay biết nói bạn ạ!
Nó kêu để nó nghỉ ngơi.
Thôi tôi dừng đây.
Bái bai.