Tôi còn nhớ một người bạn đã từng nói, bất kể tôi có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ, tôi cũng trở thành người tâm cơ. Bất kể tôi có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ, tôi cũng trở thành người đáng ngờ. Và bất kể tôi có chuyên nghiệp cỡ nào, gặp người không biết, tôi cũng chỉ là người không hiểu biết. Vì vậy cứ sống là cuộc sống của chính mình luôn hạnh phúc an nhiên và tôi không nợ ai lời giải thích về cuộc sống của tôi.
Nguồn: Tĩnh tâm