A Leonardo da Vinci painting of Jesus Christ that recently sold for a record $450 million is heading to the Louvre Abu Dhabi. The newly opened museum made the announcement this week.(Leonardo da Vinci đã vẽ một bức tranh chúa Giê-su mà gần đây được bán với giá kỉ lục là 450 triệu đang trên đường đưa đến bảo tang Louvre Abu Dhabi. Viện bảo tàng mới khai trương  đã thông báo điều ấy vào tuần này.)
The 500-year-old painting is called “Salvator Mundi,” Latin for “Savior of the World.” It is one of fewer than 20 da Vinci paintings known to exist.(Bức tranh 500 tuổi kia được gọi là “Salvator Mundi, dịch theo tiếng Latin là “đấng cứu thế”. Nó là một trong số ít 20 bức tranh của Da Vinci được biết là còn tồn tại.)
The Louvre Abu Dhabi opened on November 11. The waterfront museum in the United Arab Emirates’ capital city includes Middle Eastern objects and paintings, as well as works by Western artists.(Bảo tàng Louvre Abu Dhabi đã được mở vào ngày 11 tháng  11. Một màn nước che trước bảo tàng ở thành phố thủ đô tại các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất bao gồm những đồ vật và tranh của Trung Đông cũng như các tác phẩm của các học sĩ phương Tây.)
Last month, Christie’s auction house in New York City sold the painting for the most money ever paid for a piece of art at auction. The auction house did not say who the buyer was; it does not comment on the identities of buyers or sellers without their permission.(Tháng rồi, công ty đấu giá Christie ở thành phố New York  đã bán bức tranh đó với giá cao nhất hơn bao giờ hết cho một tác nghệ thuật tại sàn đấu giá. Công ty đấu giá ấy không nói người mua là ai; cũng không bình luận gì về đặc điểm nhận dạng của những người mua và người bán mà không có được sự cho phép.)
But the New York Times newspaper has reported that the buyer may have been a Saudi prince.(Nhưng theo báo New York Times tường thuật rằng có thể người mua là một hoàng tử Saudi.)
The 66-centimeter-tall painting dates to around 1500. It shows Jesus dressed in Renaissance-style clothing. His right hand is raised in blessing and his left hand is holding a crystal ball.(Bức tranh cao 66 cm này có niên đại từ khoảng những năm 1500. Nó mô tả là Chúa Giê su đã mặc trang phục theo phong cách Phục Hưng. Tay phải của ông được nâng lên cầu nguyện còn tay phải đang ôm một quả bóng bằng pha lê.)
The painting was in a private collection of King Charles I of England. It disappeared from view until 1900, when a British collector bought it. At that time, it was thought to have been painted by a student of Leonardo rather than the master himself.(Bức tranh ấy đã nằm trong bộ sưu tập cá nhân của vua Charles đệ nhất xứ Anh. Nó đã biến mất khỏi dư luận cho đến những năm 1900, khi một nhà sưu tập người Anh đã mua nó. Vào lúc đó, người ta nghĩ đệ tử của Leonardo  hơn là chính ông đã vẽ nó.)
In 2005, a group of art dealers paid less than $10,000 for the artwork. It was badly damaged and partly painted over. They restored the work and proved that the painting was done by Leonardo da Vinci himself.(Vào năm 2005, một nhóm nhà buôn nghệ thuật đã trả với giá ít dưới 10 nghìn đô  cho tác phẩm nghệ thuật đó. Nó đã bị hỏng nặng và một phần được vẽ lại. Người ta đã phục chế tác phẩm và chứng minh rằng bức tranh trên là Leonardo da Vinci đã tự vẽ nó.)
Before last month’s record-breaking sale, the highest known sale price for any artwork had been $300 million for Willem de Kooning’s painting “Interchange.”(Trước giá kỷ lục đưa ra tháng trước, giá cao nhất để trả cho bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào cũng là 300 triệu như là tác phẩm “Interchange” của Willem de kooning.)