Theo nguyên lý bất định

Ứng dụng phương pháp lặp đơn với hàm f(x) ta khai triển được tập Mandelbrot trên mặt phẳng phức
 

một số phức C(t) thuộc về tập Mandelbrot, khi bắt đầu với x0 = 0 và áp dụng phép lặp lại, thì giá trị tuyệt đối của xn không bao giờ vượt quá một số xác định (số này phụ thuộc vào C) cho dù điểm n lớn như thế nào
Ta thấy đây là tính dị biệt của thời gian. Thời Gian là một phần của chính nó
Tham Khảo: