Kỳ thi Toán học không biên giới gồm 9 nhóm thi, mỗi nhóm có một đề và thời gian khác nhau. Đề thi của tất cả các nhóm có thể xem dưới đây.
0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029