Ở đời cái gì cũng phải cố gắng, từng chút một rồi sẽ đến thành công.