Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dẫn dắt con biết đến Chúa, biết đến tình yêu thương của Chúa với con, Chúa đã tha thứ cho những tội lỗi của con qua sự hi sinh của Chúa Jesu trên thập tự giá.
Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giúp con đọc, nhớ và hiểu lời Chúa đúng đắn.
Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giúp con có cơ hội chia sẻ lời Chúa đến với mọi người.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesu. Amen
1.
Có 3 con đường dẫn đến việc ta tin Chúa
- Lý trí
- Cảm xúc
- Ý trí
Với mình, mình ngưỡng mộ Chúa Jesu vì Chúa đã hi sinh bản thân mình để chuộc tội lỗi cho nhiều người khác. Vì Chúa làm mọi điều vì yêu thương mọi người như chữa bệnh trong ngày sa bát (trong khi nhóm người Pharasi cứng nhắc giữ luật lệ và lên án Chúa vì điều này).
Với mình, mình muốn tin Chúa vì mình tin Chúa giúp mình trở thành con người tốt đẹp hơn, thêm nhiều tính tốt và bớt đi nhiều tính xấu.
Với mình, việc tin Chúa chẳng đem lại cho mình điều hại gì, chỉ có điều lợi là giúp mình có 1 guideline để đối xử với mọi người và có cuộc sống "chill" và tốt đẹp hơn.
2.
Tin Chúa là tin điều gì?
- Mình tin rằng mình là con người đầy tội lỗi: tham lam, ích kỉ, cáu bẩn, hẹp hòi, kiêu ngạo, nói điều xấu xa, phe phái, thù oán,.....
- Mình tin rằng Chúa Jesu là người đã hi sinh bản thân trên thập tự giá để chuộc lỗi cho những lỗi lầm mà mình đã đang và sẽ mắc phải.
- Mình tin rằng Chúa là người sẽ giúp mình có cuộc sống bớt tội lỗi.
- Mình tin rằng Chúa sẽ giúp mình có nhiều đức tính tốt đẹp hơn trong cuộc sống: thấu hiểu, chia sẻ, khiêm nhường, tha thứ, bình an, tiết độ, hiền lành,...
3.
Tin Chúa là như thế nào?
GIĂNG: 14
10Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. 11Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. 12Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha.
I GIĂNG: 2
3Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. 4Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. 5Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.
Như vậy, tin Chúa là:
- Vâng giữ các điều răn của Chúa.
- Bắt chiếc những việc Chúa đã làm, hoặc nhiều hơn thế.
Làm thế nào để tin Chúa?
Nếu mình tin Chúa, mà mình chỉ nói "tôi tin Chúa" thì chưa đủ:
GIA-CƠ: 2
14Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? 15Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 17Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. 18Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không?
Đức tin sinh ra hành động, và hành động nuôi dưỡng đức tin.
- Cầu nguyện: Cầu nguyện là một cách mình trò chuyện với Chúa, trao đổi những điều trong cuộc sống của mình với Chúa: tội lỗi, những điều mình cảm thấy biết ơn, những điều mình cần, những điều mình mong muốn giúp đỡ người khác. Chúa sẽ lắng nghe, giúp đỡ và đáp ứng lời cầu nguyện theo một cách nào đó chỉ cần luôn sẵn sàng.
MA-THI-Ơ: 21
22Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.”
GIĂNG: 5
14Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. 15Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.
GIĂNG: 15
7Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.
- Học Kinh Thánh: Kinh Thánh là lời Chúa muốn truyền tải đến chúng ta. Từ Kinh thánh, mình biết được 2 lời răn quan trọng nhất mà Chúa muốn mình làm theo là: Hết lòng kính yêu Chúa và yêu thương người lân cận như yêu bản thân.
MA-THI-Ơ: 22
34Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đã khiến cho nhóm Sa-đu-sê phải im miệng thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. 35Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài: 36“Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào quan trọng nhất?” 37Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 38Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. 39Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. 40Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy.”
GIĂNG: 13
34Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”
RO-MA: 13
8Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. 9Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam,” và bất cứ điều răn nào khác, đều tóm tắt trong câu nầy: “Ngươi phải yêu người lân cận như mình.” 10Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp.
GA-LA-TI: 5
13Thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do; chỉ có điều là đừng dùng tự do ấy như một cơ hội để sống cho xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương mà phục vụ nhau. 14Vì cả luật pháp được tóm tắt trong một lời nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình”. 15Nhưng nếu anh em cứ cắn nuốt nhau thì hãy coi chừng, kẻo anh em tiêu diệt lẫn nhau.
GIA-CƠ: 2
8 Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm.
I GIĂNG: 4
7Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. 8Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 9Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. 10Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.
11Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. 13Bởi điều nầy, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. 14Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian. 15Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. 16Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
- Áp dụng lời Chúa vào cuộc sống
RO-MA: 12
9Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. 10Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em; hãy hết lòng kính nhường nhau. 11Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng; phải có tinh thần sốt sắng; phải phục vụ Chúa. 12Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. 13Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách. 14Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, đừng nguyền rủa. 15Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16Hãy sống hòa hợp với nhau; đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. 17Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. 18Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. 19Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: “Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng.”  20Nhưng, “nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ.”  21Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
GIA-CƠ: 1
19Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận; 20vì cơn giận của loài người không thực hiện sự công chính của Đức Chúa Trời. 21Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em.
- Đến nhà thờ thờ phượng Chúa và nghe mọi người chia sẻ về Chúa trong cuộc sống của họ.