I'm Nobody! Who Are You?
- Tác giả Emily Dickinson.

Tôi là kẻ vô danh
Còn anh thì sao nhỉ?
Nếu cũng như tôi ý,
Ta thành cặp vô danh.

Chẳng nói anh cũng rành,
Phận bị đời xua đuổi.
Nhưng có danh cũng đuối,
Phát mệt với người đời.

Họ như đám ếch hôi
Réo tên anh sáng tối.
Cả đời anh chìm nổi,
Giữa vũng lầy quang vinh.

Bản gốc:

I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us - don't tell!
They'd banish us, you know.
How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!

Yo Le dịch. 12.10.2019