#23: "Tì là ti la ti la tí
Tì là tí tí la ti ti..."
Em lên mây em cười hi hi.
"Tì là ti la ti la tí..."
Ô kìa em có mắt một mí
Cười hí hí thì nhìn thấy chi?
"Tì là ti la ti la tí..."
Cớ sao em phải nhìn thấy chi?
Em chỉ muốn ngồi cười hí hí
Cười hí hí mà hơm cần nghĩ
"Tì là tí tí la ti ti..."

Tì là ti la ti la tí | Yo Le. 31.10.2019