thumbnail

Bảo Bọn Đàn Bà Là Chúng Mình Đi Chơi - Raymond Carver

Bảo Bọn Đàn Bà Là Chúng Mình Đi Chơi là một truyện ngắn...
thumbnail

Vài suy nghĩ về Raymond Carver

sau khi đọc xong "What We Talk About When We Talk About...