thumbnail

Bức số 3 - Đằng sau 4 bức ảnh ám ảnh về chiến tranh Việt Nam

Giai đoạn trước 1975, các bức hình ám ảnh về chiến tranh ở...
thumbnail

Bức số 2 - Đằng sau 4 bức ảnh ám ảnh về chiến tranh Việt Nam

Giai đoạn trước 1975, các bức hình ám ảnh về chiến tranh ở...
thumbnail

Đằng sau 4 bức ảnh ám ảnh về chiến tranh Việt Nam

Giai đoạn trước 1975, các bức hình ám ảnh về chiến tranh ở...