thumbnail

Hai cuộc chinh phạt Chămpa thời Bắc thuộc

Trong thời kì Bắc thuộc, để ổn định, bảo vệ thuộc địa của...
thumbnail

Quân Thanh tiến vào Thăng Long (1788)

Năm 1788, nhân lúc tình hình ở Đại Việt đang rối ren bởi...